Đối tác

Qua 9 năm bước vào kinh doanh, Ngọc Lợi đã tạo được uy tín đáng ấn tượng và đang xây dựng được hệ thống khách hàng ổn định, các thị trường xuất khẩu mà Ngọc Lợi xem là trọng điểm – chiến lược đã và đang từng bước phát triển rộng khắp.

Gạo của Xuân Thắng được xuất qua các nước: PHILIPPINE, TRUNG QUỐC, HONGKONG, SINGAPORE, MALAYSIA, CHÂU PHI, VÀ CÁC NƯỚC KHÁC.